Bliuwende kleasternammen

De talrijke kloosters mogen dan letterlijk van de aardbodem zijn verdwenen, tientallen topografische namen herinneren nog aan de eens zo rijke Friese kloostercultuur. De Olijfberg in Westelijk Kollumerland, Sinaï tussen Earnewâld en Bergum, en de berg Thabor even ten noorden van Sneek: even zoeken en je vindt allerlei Bijbelse namen in het hart van Friesland.

Lês mear yn nûmer 2 fan 2020

Bliuwende kleasternammen

Mear yn dit nûmer

mislukte onderduik?
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-2

Mislearre ûnderdûk?

Yn de moannen nei de befrijing komme tsientûzenen ferdreaune twangarbeiders, faak nei moannen-, soms jierrenlang lijen, nei hûs. Mar yn plak fan in waarm wolkom troch famylje wachtet in desepsje. De fermeagere, ôfmêde en hongerige manlju wurde mei erchtinken besjoen: wat hiene se dêr yn Dútslan wol neat útheefd?
In morele plicht
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-2

In morele plicht

Wylst de alliearde troepen noch troch Fryslân lutsen, waard de Vereniging Friesland 1940-1945 oprjochte. Doel wie de soarch foar de neibesteanden fan oarlochsslachtoffers, mear spesifyk fan fersetsminsken. Yn meardere opsichten wie de Fryske sitewaasje hjiryn unyk. Sa binne der oant hjoed-de-dei twa Fryske Stichtingen.
Jentsje Sytema was een 'geestigen spreker'
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-2

Jentsje Sytema wie in 'geestigen spreker'

Njonken de bekende Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen fan it Winterjûnenocht wienen der mear dy’t mei har foardrachten winterdeis it folk fermakken en it Frysk ûnder de minsken brochten. Jentsje Sytema wie der ien fan, in lytse boer mei in grut talint foar it skriuwen.