Yn dit nûmer: Fryslân 2021-5

De Fryske houtfarders

De seefarrende Nederlânske gewesten hienen yn de 16de iuw in enoarm ferlet fan hout. De eigen bosken skeaten tekoart, dêrom waard it hout helle yn de Ardinnen, Dútslân en Skandinavië en it Eastseegebiet. Under de Nederlânske houttransporteurs spilen benammen de Fryske skippers in opfallend aktive rol.
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-5

De dekte tafel

Ut Fryske aadlike famyljes is prachtich borduerd bêdeguod en kessenslopen en de moaiste en meast bysûndere sets tafellinnen bewarre bleaun. Bygelyks dy fan de skoansusters Lucia van Eysinga en Lucia van Meckema. Se litte sels nije dessins ûntwikkelje en ek dêryn har nammen en wapens weevje.
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-5

De Broekster swannekrite

It gebiet dêr’t ien swannen hâlde en der op jeie mei, hjit swannekrite. Dy rjochten besteane net mear en it wie in hiele puzel om út te sykjen wêr't de grinzen fan de Sickinga of Broekster swannekrite leinen.
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-5

Popma syn bylden

Keunstner Jentsje Popma hat in tal stânbylden makke fan histoaryske Fryske figueren, dy’t syn fakmanskip goed sjen litte. Hy hie graach mear makke, mar lang net altyd gie yn Fryslân de opdracht foar in byld nei in provinsjale keunstner. Popma koe him dêr bysûnder lilk oer meitsje.

Histoarysk tydskrift Fryslân

Histoarysk tydskrift Fryslân is as skiednistydskrift in trouwe ôfspegeling fan ús provinsje: in eigensinnich ferline, ryk dokumintearre, fleurich yllustrearre en soarchfâldich argivearre. Fryslân jout oan dat boeiende ferline in publyksfreonlik gesicht. Elke útjefte befettet sa'n acht artikels, faak is der in oansprekkend tema mei in aktuele link.

Dêrneist binne der fêste rubriken, bygelyks oer de stân fan it Fryske histoaryske ûndersyk, en tal fan losse artikels. Belangryk is it 'service-part', mei boekbesprekken, kalinder en nijs.

Histoarysk tydskrift Fryslân ferskynt seis kear yn it jier.