Riuwpin mei earleppeltsje fan Fedt van Goslinga

De Romeinen hawwe al earleppels: it wrotten mei in hiel lyts leppeltsje yn it ear is by har in gewoan ûnderdiel fan de persoanlike hygiëne. Fikingen, ridders, en ek Nederlanners oant yn de tweintichste iuw brûke earleppels. De kombinaasje mei in nulle komt faak foar. Archeologen fine nulle-earleppels gauris op plakken dêr't ek fingerhuodden fûn wurde: de eardere wurkpleats fan de kleanmakker. Dat is hiel praktysk: mei in inkelde hanneling kin it earfet direkt brûkt wurde om de nulle troch guon stugge stoffen te heljen.

Dizze gouden earleppel hat fansels net fan in kleanmakker west. Fedt van Goslinga is in foarname frou, dy't dit moaie dinkje miskien mei in pinset, hiernulle of in kaai yn in buidelstje oan de gurdle draacht.

Details

Identificatie

Objectnummer: Z2014-001

Onderwerp:

Materiaal en techniek

Materiaal:

Afmeting: lengte: 8.0 cm

Vervaardiging

Maker: onbekend

Plaats: Leeuwarden

Datering: 1700

Verwerving

Copyright: Collectie Fries Museum, Leeuwarden

Relevante stukken