Portret fan Ymck van Paffenrode

Ymck hite eins fan Ammerentia, mar dy namme is yn de rin fan de iuwen yn ûnbrûk rekke. Dêrom hawwe guon ûndersikers Ymck foar in jonge oansjoen. Dat sy wis wol in famke is, kin men sjen oan de waaier, in wier froulik attribút. Har kostúm is ryk fersierd. Op har rok sjogge wy sels tulpen. Dat is nijsgjirrich, want krekt yn 1634, it jier dêr’t de achtjierrige Ymck yn portrettearre waard, wie de populêrens fan de tulp yn opmars yn de Nederlannen, wat einige yn de spekulaasje yn tulpebollen. De tulp dûkt op yn keunst en klean. Mooglik wol de famylje Van Paffenrode mei dizze djoere berneklean sjen litte goed op ’e hichte te wêzen fan de lêste ûntjouwingen yn de moade.

Details

Identificatie

Objectsoort:

Onderwerp:

Materiaal en techniek

Materiaal: ,

Vervaardiging

Maker: toegeschreven aan Harmen Willems Wieringa

Datering: 1634

Verwerving

Copyright: Wordt bewaard in het Fries Museum

Relevante stukken