Portret fan de soannen fan de keunstner, Haye en Binne, tekenjend oan tafel

Dit liket in sjenrestik, mar eins sjogge we hjir in yntym portret fan de twa bern fan skilder Willem Bartel van der Kooi. De bern tekenje: de appel falt net fier fan de beam. Willem Bartel bringt syn beide jonges allinne grut: syn frou Jetske is yn it kreambêd fan it tredde jonkje stoarn, krekt as de poppe.

Willem Bartel van der Kooi is sels as bern sljocht fan tekenjen. Hy kin fan syn hobby syn wurk meitsje: hy wurdt 'Lector in de Tekenkunde' oan de Frjentsjerter universiteit en de suksesfolste portretskilder fan Fryslân. Hy portrettearret adel en de high society en sels de kening, faak op grut formaat, mar dit lytse doek mei syn eigen jonges is troch de ienfâld en yntimiteit krekt sa prachtich.

Details

Identificatie

Objectsoort: ,

Objectnummer: S07587

Materiaal en techniek

Materiaal:

Afmeting: breedte: 34.5 cm, breedte: 44.4 cm, diepte: 5.6 cm, hoogte: 26.3 cm, hoogte: 36.7 cm

Vervaardiging

Maker: Kooi, Willem Bartel van der

Verwerving

Copyright: Fries Museum, Leeuwarden Collectie Het Koninklijk Fries Genootschap

Relevante stukken