Musketier

Dizze elegante hear liket mei syn mûtele hannen suver wol in lút te bespyljen, mar yn plak dêrfan is er dwaande syn moderne wapenark te laden. Hy is musketier, soldaat mei in musket, de foarrinner fan it gewear. Dat is hurd wurkjen: hy jit earst krûd yn de ‘krûdepanne’ út de krûdsekjes dy’t oan syn gurdle hingje, dan triuwt er it krûd mei de laadstôk oan, dêrnei hâldt er der in baarnende lont by en dan leit de musketier it swiere wapen yn in fourquet (in lange foarke dy’t yn de grûn prikt wurdt) en kin er lang om let sjitte. Hy sleept foarke, krûd en musket hieltyd mei him mei, en jûns moat er syn eigen leaden kûgels jitte mei syn kûgeljittange.

Jacob de Gheyn hat it prachtich tekene, de werklikheid wie sûnder mis minder beskaafd.

 

Details

Identificatie

Objectsoort: ,

Objectnummer: PG2792

Onderwerp: , ,

Materiaal en techniek

Materiaal: ,

Afmeting: breedte: 18.8 cm, hoogte: 25.6 cm

Vervaardiging

Maker: Gheyn, J. de

Datering: 1608

Verwerving

Copyright: Fries Museum, Leeuwarden Collectie Het Koninklijk Fries Genootschap

Relevante stukken