Aquamanile

Aquamaniles binne typysk foar de midsiuwen en hawwe meastentiids de foarm fan fabeldieren of adellike ferskiningen, lykas draken, liuwen, hynders of ridders op it hynder. Se waarden troch rike minsken brûkt om de hannen te waskjen foar en nei it iten (at jo net konsekwint jins iten mei in foarke nei de mûle bringe, dan moatte jo nei it iten ek de hannen waskje...). Prysters brûkten aquamaniles om de hannen te waskjen foar it Hillich Nachtmiel.

Dit aardich iere eksimplaar is sober bewurke en hat de meast foarkommende foarm: de liuw. As kening fan de bisten is de liuw in symboal foar macht en oansjen.

Details

Identificatie

Objectsoort:

Objectnummer: M00434

Onderwerp: , ,

Materiaal en techniek

Materiaal:

Afmeting: breedte: 25.5 cm, hoogte: 22.5 cm, lengte: 9.5 cm

Vervaardiging

Maker: onbekend

Datering: 1175

Verwerving

Copyright: Fries Museum, Leeuwarden Collectie Het Koninklijk Fries Genootschap

Relevante stukken