Ferkeapynfo

Histoarysk tydskrift Fryslân is te keap yn abonnemintsfoarm fia dizze webside. It earste jier: 6 nûmers foar mar € 25,-. De normale priis fan in jierabonnemint is € 29,95.

Los nûmer

In los nûmer kinne jo keapje by tal fan boek- en tydskriftewinkels yn Fryslân. De priis is € 4,95. 

6 nûmers foar mar € 25,-

In abonnemint wurdt jo as yntroduksje oanbean foar mar € 25,- foar it earste jier. Dêrnei betelje jo € 29,95 it jier. As jo in abonnemint nimme op dit tydskrift besparje jo mar leafst € 5,-. Ferstjoerkosten wurde net yn rekken brocht, mar wol as jo yn it bûtenlân wenje. By it earste nûmer ûntfange jo in fergees entreekaartsje foar it Fries Museum.

Lid wurde fan de feriening

Foar € 42,50 it jier binne jo lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip. Net allinne ûntfange jo dan histoarysk tydskrift Fryslân en De Vrije Fries, jo hawwe ek fergees tagong ta it prachtige Fries Museum en ta de aktiviteiten fan it Genoatskip. Wa't wat mei Fryslân hat, is lid fan it Genoatskip!