Nûmer 82 (2002)

 • Themanummer: “Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002.”
 • Goffe Jensma, ‘Om de erfenis van Friso. 175 jaar Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 9-117.
 • Yme Kuiper, ‘Een zeehandelaar uit Harlingen. Portret van Freerk Dirks Fontein, mede-oprichter van het Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 120-131.
 • Martha Kist, Een ‘braaf burger’. Ulbe Arend Evertsz (1799-1860).’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 132-139.
 • Elizabeth J. Brouwer, ‘Montanus de Haan Hettema. Zwart schaap in een zedelijke natie.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 140-147.
 • Jan Folkerts, “Een pedante kerel, overigens zeer geschikt’. Stadsarchivaris Wopke Eekhoff en het Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 148-156.
 • J.J. Huizinga, ‘Mr. Jacob Dirks (1811-1892).’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 157-161.
 • René Kunst, ‘Rinske Visscher. Eerbiedwaardig, in alle bescheidenheid.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 164-171.
 • Johan Frieswijk, ‘It portret fan Wumkes.’De Vrije Fries 82 (2002), pp. 172-179.
 • C. Boschma, ‘Abraham Wassenbergh (1897-1992), museumdirecteur.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 180-193.
 • D.J.M. Zeinstra, ‘Jacob Jetzes Kalma: wurker foar Fryslân.’De Vrije Fries 82 (2002), pp. 194-203.
 • Sytse ten Hoeve, ‘Nanne Ottema’s betekenis voor Friesland.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 20-211.
 • Yme Kuiper, ‘Geleerd en gerespecteerd. De Eysinga’s, de adel en het Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 214-225.
 • Ph.H. Breuker, ‘De Teltings. Trije generaasjes lang wijd oan de wittenskiplike beoefening fan taal en skiednis fan Fryslân (1827-1907).’De Vrije Fries 82 (2002), pp. 226-235.
 • Klaas Zandberg, ‘De familie Beucker Andreae. Leeuwarder heren in het Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 236-244.
 • Derk Jansen, ‘Een monument van een man. Uit het leven van mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, voorzitter van het Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 245-253.
 • Bernhard van Haersma Buma, ‘De familie Buma en het Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 254-261.
 • J.A. Mol, ‘J.G. Ottema syn útjefte fan de Proeliarius (1855). In ferhaal oer it kleaster Starum/Himmelum yn de perioade 1482-1517.’De Vrije Fries 82 (2002), pp. 264-274.
 • Wiebe Bergsma, ‘Under professoaren. Boeles syn Frieslands Hoogeschool.’De Vrije Fries 82 (2002), pp. 275-282.
 • J.A. Mulder, ‘Opzienbarend boerderijonderzoek van Uilkema. In 1916 uitgegeven door het Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 283-293.
 • Oebele Vries, ‘It Aldfryske oarkondeboek fan Sipma.’De Vrije Fries 82 (2002), pp. 294-301.
 • Jos Bazelmans, ‘Is Frieslands oudheid tegenwoordig zonder belang?’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 302-309.
 • Saskia Bak, ‘Friese sterren.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 312-319.
 • Marlies Stoter, ‘Keikes, kampioen van de goede richting.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 320-330.
 • Gert Elzinga, ‘J.H. Jurres (1875-1946), schilder van het drama.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 331-337.
 • Jaap Bruintjes, ‘De Villa Frisia in Den Haag. Residentie van het kunstenaarsechtpaar Christoffel Bisschop en Kate Swift.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 338-343.
 • Ritske Mud, ‘Gildelepels in het Fries Museum.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 344-351.
 • C. Boschma, “Een museum, Friesland waardig.” De Vrije Fries 82 (2002), pp. 354-363.
 • Jacques van Gent, “De boel mot maar so gau mooglik fut’. Het Fries Genootschap en de Provinciale Bibliotheek: problemen van een erflater en een erfgenaam.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 634-370.
 • Douwe de Vries, ‘Het Ryksargyf. Tussen Genootschap en Beweging.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 371-381.
 • L.G. Jansma, ‘Akademy en Genootschap. Twa wrâlden.’De Vrije Fries 82 (2002), pp. 382-389.
 • Hotso Spanninga, ‘De Vrije Fries. Vlaggeschip van het Fries Genootschap.’ De Vrije Fries 82 (2002), pp. 390-396.
 • —, Bestuurders van het Fries Genootschap, 1827 tot 2002. De Vrije Fries 82 (2002), pp. 397-401.

Laatste online artikelen