Nûmer 60 (1980)

  • D.F. Lunsingh Scheurleer, ‘Het Chinees en Japans porselein in het Fries Museum,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 5-24.
  • Jan Jongepier, ‘Orgelbouw in Friesland, 1780-1920,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 25-34.
  • Peter de Jong, ‘De Leeuwarder volksgaarkeuken, 1885 – 1904,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 35-48.
  • Ph.H. Breuker, It Friesch Genootschap, it Friesch jierboeckjen en it Oera Linda Boek. De striid om taalbefoardering tusken 1827 en 1837,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 49-65.
  • P. Nieuwland, ‘De Friese familienamen voor, in en na 1811,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 66-78.
  • Freark Dam, ‘De biografyske eftergrun fan Piter Jelles syn ‘Lêste blink.’ Ta de 50ste stjerdei fan P.J. Troelstra,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 79-85.
  • S. Sybrandy, ‘De Catechismus fan Karel Roorda,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 97-102.
  • W. Dolk, ‘Het boek in de Leeuwarder patentregisters. Aanvullingen op de bijdrage in LIX,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 103-108.
  • A.J. Wijnsma, J.H. Zoon, A. Bokma, K. Sikkema, P. Hemminga, F. Dam, J.M. Ypma, S. ten Hoeve, H.J. Zijlstra, S.J. van der Molen en J.J. Huizinga , ‘Panorama van Friesland 1979,’ De Vrije Fries 60 (1980), pp. 109-152.

Laatste online artikelen