Nûmer 28 (1928)

 • G.A. Wumkes, ‘Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1752-Juli-1759,’ De Vrije Fries 28 (1928) 1-16.
 • R. Visscher, ‘Iets over het Muziekleven te Leeuwarden in het begin der 17e eeuw,’ De Vrije Fries 28 (1928) 17-33 .
 • O. Postma, ‘De zoogenaamde vier-jaarlijksche verdeeling van de hem- rik,’ De Vrije Fries 28 (1928) 34-52.
 • H.L. Straat, ‘Lambert Jacobsz, Schilder,’ De Vrije Fries 28 (1928) 53-94.
 • R. Visscher, ‘De eerste residentie van Willem Lodewijk te Leeuwarden en de Cammingha-huizen in de Groote Kerkstraat aldaar. Nog eens Cammingehunderi,’ De Vrije Fries 28 (1928) 95-99 .
 • A.E. van Giffen, ‘Mededeeling over het proefonderzoek van het Klooster Smalle Ee te Smalle Ee, in Smallingerland,’ De Vrije Fries28 (1928) 101-110 .
 • M. de Jong Hzn., Johan Winkler en het Oera-Linda-Boek, (een inleidende studie),’ De Vrije Fries 28 (1928) 111-127.
 • R. Leendertz, ‘Tooneelgezelschappen te Harlingen,’ De Vrije Fries 28 (1928) 128-146 .
 • A.L. Heerma van Voss, ‘De Conscriptio Exulum,’ De Vrije Fries 28 (1928) 147-166 .
 • P.V. Astro, ‘Een zakalmanak van Bernard van Merode, luitenant-gouverneur van Friesland,’ De Vrije Fries 28 (1928) 167-174 .
 • R. Visscher, ‘Honderd jaren uit de geschiedenis van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde,’ De Vrije Fries 28 (1928) 177-198 .
 • M.W. Vieweg, ‘Het Friesch Museum,’ De Vrije Fries 28 (1928) 199-218.
 • Nanne Ottema, ‘Geschiedenis van het Goud- en Zilversmidsbedrijf in Friesland,’ De Vrije Fries 28 (1928) 219-333 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Herinneringen en indrukken betreffende het Friesch Genootschap en zijn museum,’ De Vrije Fries 28 (1928) 334-352 .
 • O. Postma, ‘De gemeene scharren van Hindeloopen en Molkwerum. Bijdrage tot de geschiedenis van den frieschen grond,’ De Vrije Fries 28 (1928) 353-401.
 • H. Reimers, ‘Das Papsttum und die Freien Friesen,’ De Vrije Fries 28 (1928) 402-436.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘De auteur van het Oera-Linda-Boek,’ De Vrije Fries 28 (1928) 437-471 .
 • H. Sannes, ‘Het heerlijk Leen Nijefenne op ’t Bildt, en zijn bezitters uit de Geslachten Van Hemmema en Du Tour,’ De Vrije Fries 28 (1928) 472-521 .

Laatste online artikelen