De Fryske Marren

(19de jiergong, nr. 3, maaie/juny 2013)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Us marren binne, hielendal yn ekonomysk swiere tiden, in ûnmisbere ynkomsteboarne foar Fryslân. As in Súd-Europeesk probleemlân driuwt ek Fryslân foar in part op Dútske ynvestearringen, al kinne we fan miening ferskille oer de kwaliteit fan de tsjinprestaasje en de toan fan wurdearring foar ús easterbuorlju.

Bylden fan de oarloch

(19de jiergong, nr. 2, maart/april 2013)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Healwei april is it foar Fryslân 68 jier lyn dat in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. Ek al is hjir amper fochten en bombardearre, wienen gjin grutte deportaasjes of eksekúsjes, foar har dy't it meimakken, bleau de oarloch libbenslang in traumatysk barren.

Tsjoenders en duvelbanners

(19de jiergong, nr. 1, jannewaris/febrewaris 2013)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Tsjoenders en duvelbanners binne mystike beroppen út in fersonken ferline, mar se binne nch hieltyd ûnder ús! Se neame har allinne oars. De lichtleauwichheid fan in soad minsken, yn kombinaasje mei soms wanhoop oer lichaamlike krupsjes, is ommers fan alle tiden.

De âlde Fryske seehannelsfeart

(18de jiergong, nr. 6, novimber/desimber 2012)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Nederlân is in seefarrend lân, al iuwen en iuwen lang. Fryslân is dat, as kustprovinsje by útstek, wier net minder. De Noardsee hiet yn de Midsiuwen Fryske See, om mar wat te neamen. Mar nettsjinsteande dit ferneamde ferline as seefarrend lân witte we eins noch net folle fan ús maritime skiednis.

Histoaryske bûtens - De idylle fan it lânlibben

(18de jiergong, nr. 5, septimber/oktober 2012)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

It is net lestich te rieden wêrtroch't dit 'Jaar van de historische buitenplaats' sa suksesfol is. Stiet it bouwurk der noch, dan is dat trochstrings moai om te sjen en prikelet de nijsgjirrichheid trochdat it faak net te besjen is.

De dage fan de sport yn Fryslân

(18de jiergong, nr. 4, july/augustus 2012)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

It is amper mear foar te stellen dat sport yn earder tiden in wat obskuere saak wie of foar minsken mei tiid, jild en gekke ideeën, of 'fanatikelingen'. Oardel iuw lyn wie sport, benammen yn Fryslân, in lytse bysaak, dy’t bytiden soms hurd útgroeie koe ta in haadsaak.