Dryste seefarders

(25ste jiergong, nr. 5, septimber/oktober 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

By it wurd Fiking hat hast elkenien fuort in byld foar de geast. Op Wickie de Viking nei binne dat meastentiids amper freedsume foarstellingen.

Langs Swette en de Kûkhernsterwei

(25ste jiergong, nr. 4, july/augustus 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Theun de Vries-kenner Douwe Kootstra gong op syk nei de plakken dy’t de bekende skriuwer neamt yn syn bondels De vertellingen van Wilt Tjaarda.

Praktykman Jan Timmer

(25ste jiergong, nr. 3, maaie/juny 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Yn de desennia om 1900 hinne feroare it boerelânskip yn in soad opsichten troch in stream fan fernijingen.

In dûnseres en in skilder

(25ste jiergong, nr. 2, maart/april 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

In opfallende pastel tusken de nije oanwinsten dy’t it Fries Museum dizze maitiid presintearret: Mata-Hari, skildere troch Piet van der Hem, benammen troch de fynst, ferline jier, fan in tsiental brieven fan de dûnseres oan de skilder.

Jappe Ippes, Hylper klippfiskpionier

(25ste jiergong, nr. 1, jannewaris/febrewaris 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Klippfisk is in iuwenâlde metoade foar it konservearjen fan fisk. Pionier yn de produksje dêrfan, benammen yn Kristiansund (Noarwegen), wie de Hylper Jappe Ippes (1655-1718).

Fereale yn gouden jierren

(24ste jiergong, nr. 6, novimber/desimber 2018)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

It Fries Museum hat hege ferwachtingen fan de útstalling Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw, oan it begjin fan it Rembrandtjaar 2019, en mei in stevige Fryske ynbring. It tema is goed keazen: twa ferneamde minsken, dy’t fereale op elkoar wurde en tsien jier lokkich by elkoar binne.