Treflik mar fergetten

(26ste jiergong, nr. 5, septimber/oktober 2020)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Greef Willem Loadewyk, omkesizzer fan Willem van Oranje, waard op 23-jierrige leeftiid yn Fryslân syn saakwaarnimmer en nei de moard op Oranje steedhâlder. Dy jeugdichheid plus de gaoatyske omstannichheden – folop oarloch mei de Spanjerts, in tsierderige bestjoerskultuer, oprinnende religieuze spanningen – ferhegen it risiko op spul.

Nei it Easten!

(26ste jiergong, nr.4, july/augustus 2020)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

It ûnder de foet rinnen fan westlik Ruslân yn 1941 like foar de Dútsers alle kâns te bieden de dream fan Lebensraum ynfolling te jaan. Dêr koene se goed Germaanske ‘broedervolken’ by brûke.

Let besef

(26ste jiergong, nr.3, maaie/juny 2020)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Fryslân stie fan it begjin fan de 20ste iuw oant yn de jierren sechtich fol mei suvelfabriken. Se produsearren net allinne tsiis en bûter, mar ek in soad ôffalwetter. Dat gie streekrjocht de sleat derneist yn, mei as gefolch stank en fiskstjerte, benammen simmerdeis.

Hoesa befrijing?

(26ste jiergong, nr.2, maart/april 2020)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Hoe grouwélich de ein fan de Twadde Wrâldoarloch Nederlân trof, Fryslân kaam der betreklik ûnskeind fan ôf. Dochs wie ek hjir de blydskip grut doe’t de alliearde troepen yn april 1945 triomfantlik troch de provinsje lutsen.

Bêste melkers

(26ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2020)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Ein 19de, begjin 20ste iuw groeide de yndustry yn it Ruhrgebiet ta grutte omfang. Dat luts in soad wurkfolk, ek fan it eigen plattelân, wêrtroch’t dêr tekoart oan arbeiders ûntstie. Yn dat gat sprongen foaral Friezen.

Hoop op ferlossing?

(25ste jiergong, nr. 6, novimber/desimber 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Yn it lêste fearnsjier fan de 19de iuw libben tsientûzenen Nederlaners yn útsichtleaze earmoede. Gjin wurk, gjin jild, gjin iten. Minne húsfêsting, oan bernemûlen faak gjin gebrek. Tryste útsichteazens is it lot fan de leechste klassen.