Yn dit nûmer: Fryslân 2021-4

Frou mei piid

Trui Jentink (1852-1918) wie in ‘pittige figuur die geen blad voor de mond nam.’ Sy skreau de fingers blau en hold fûle taspraken oer de rjochten fan froulju en de needsaak fan drankbestriding. Grutbrocht yn in deftich Hollânsk fermidden brûkte sy almeast it Frysk.
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-4

Suksesfol ambachtsman

Hoite Goderts Born kaam út in min nêst, groeide op yn in Amsterdamsk tehûs, mar makke karriêre yn it ambacht fan leadjitter en laaidekker, oan de Amelandspijp yn Ljouwert. Hy krige prestizjeuze opdrachten en koe him ek as fêstgoedhanneler rêde.
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-4

Walfiskfeart fan Flylân

‘Als wegwijzers staan witte walvischkaken’ dichte Slauerhoff. Yn 1919 skildere Betzy Akersloot-Berg dy nuvere grêfpeallen. Gedicht, skilderij en grêfmonuminten ferwize nei in ûnderbeljochte fenomeen: it opfallend grutte tal Flylanner kommandeurs dat yn de Gouden Iuw by de walfiskfeart belutsen wie.
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-4

Libbene Fryske identiteit

'Tiden hawwe tiden' is de weerslag van een studie naar de geschiedenis van de Friese dierenrassen, landbouwgewassen en fruitrassen. Hiermee legde Johannes Spyksma onvermoeibaar het fundament onder de kennis van het Friese levend erfgoed, in zijn ogen deel van de Friese identiteit.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages