Yn dit nûmer: Fryslân 2016-3

Wêr’t de wite tinten wachtsje

Yn de jierren 1920 en 1930 diskusjearre reade, blauwe, anargistyske en kristlike kampfjoerjeugd drok op de Appelskeaster heide oer fragen oer rjocht en ûnrjocht, opstân en striid, ropping en taak. It wie der in prachtige buert foar: min ofte mear rûge natuer, in ûnoantaast lân, as lei it klear om mei idealisme opnij ynrjochte te wurden. De jeugd gie der hinne te kampearjen en kaam by elkoar, ûnderweis nei in bettere wrâld.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages