Alde nûmers fan De Vrije Fries bestelle

Understeande dielen fan De Vrije Fries binne nei te bestellen. Dielen fan 2017 ôf kostje € 19,50 it diel. Dielen fan 1998 oant 2017 kostje € 12,50 it diel. Alle âldere dielen € 10,- it diel.

Nije jierboek nûmers fan de Frije Frysk binne ek los te bestellen fia de webshop fan Afuk.