Abonnearje

Foar it earste jier betelje jo foar in abonnemint mar € 25,-.
De normale priis fan in jierabonnemint is € 29,95.

Jo kinne ek lid wurde

Foar € 42,50 it jier binne jo lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip. Net allinne ûntfange jo dan histoarysk tydskrift Fryslân en De Vrije Fries, jo hawwe ek fergees tagong ta it prachtige Fries Museum en ta de aktiviteiten fan it Genoatskip.

Wa't wat mei Fryslân hat, is lid fan it Genoatskip!

Meitsje jo kar en folje it ûndersteande formulier yn. Jo gegevens wurde sa gau mooglilk ferwurke. Fjilden oanjûn mei in * binne ferplichte.