It Keninklik Frysk Genoatskip

It Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer, oprjochte yn 1827, wol it ûndersyk nei en de belangstelling foar de Fryske skiednis en kultuer befoarderje.

Wurd no lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip

Keninklik Frysk Genoatskip

Portret fan Ymck van Paffenrode

Histoarysk tydskrift Fryslân

Hanteken
yn lead

Wittenskiplik jierboek De Vrije Fries

Tema: Kening Redbad,
Kening foar iens en altyd

Kolleksje

Kolleksje útljochte

Yn de kolleksje fan it Frysk Genoatskip binne ûnder oare de pendantportretten fan Hylck en Frans van Eysinga troch Wybrand de Geest út 1634 en in soad stikken Frysk sulverwurk.

Nijs

Algemiene ledegearkomste

Yn ferbân mei it coronafirus is besletten om de Algemene Ledegearkomste (ALV) op 29 septimber te hâlden. De wurklist foar dy gearkomste ferskynt yn it julynûmer fan Fryslân. Dr. Diana Spiekhout (konservator terpekultuer & midsiuwen fan it Fries Museum) hâldt op de ALV in lêzing oer Fryske klean en sieraden yn de Midsiuwen.

Publikaasjes

Utjeften fan it Frysk Genoatskip

It Genoatskip twa periodiken út: it wittenskiplik jierboek De Vrije Fries en it histoarysk tydskrift Fryslân. Dêrneist hat it Genoatskip noch in tal oare aktiviteiten lykas ekskurzjes en lêzingen.

Ynskriuwe

Wurd lid fan it Frysk Genoatskip

De wichtichste foardielen fan it lidmaatskip:
• It jierboek De Vrije Fries
• Seis kear yn it jier it histoarysk tydskrift Fryslân
• Fergees tagong mei de húshâlding ta it Fries Museum

Us kolleksje