Nummer 8 (1859)

 • W. Eekhoff, ‘Voorlezing over het leven van Petrus Wierdsma en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland,’ De Vrije Fries 8 (1859) 1-47.
 • J.H. Behrns, ‘Voorlezing over de grondslagen van de orthographie der Friesche taal,’ De Vrije Fries 8 (1859) 48-61 .
 • H. Baerdt van Sminia, ‘Overzigt van twee Alba Amicorum uit de XVIIde eeuw,’ De Vrije Fries 8 (1859) 62-76 .
 • Z., ‘Hunnebedden in Denemarken,’ De Vrije Fries 8 (1859) 77-81.
 • H. Baerdt van Sminia, ‘Kapitein Haring van Harinxma thoe Heeg,’ De Vrije Fries 8 (1859) 82-88 .
 • J.H. Ankringa, ‘Proeve van de geschiktheid der Friesche taal voor het verhevene,’ De Vrije Fries 8 (1859) 89-108 .
 • H. Baerdt van Sminia, ‘Vervolg van het overzigt van de Alba Amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuwen,’ De Vrije Fries 8 (1859) 109-138 & 209-240.
 • J. Dirks, ‘Nieuwe bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland,’ De Vrije Fries 8 (1859) 139-203.
 • R. Posthumus, ‘Lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg),’ De Vrije Fries8 (1859) 204-208; 241-254 & 388-397.
 • T.R. Dijkstra, ‘Iets over handmerken in Friesland,’ De Vrije Fries 8 (1859) 255-268.
 • W. Eekhoff, ‘Voorlezing over het leven en de verdiensten van Foeke Sjoerds, historieschrijver van Friesland,’ De Vrije Fries 8 (1859) 269-293.
 • P.O. van der Chijs, ‘Beschouwingen van Mr. J. Dirks, naar aanleiding van het werk getiteld: de Munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der Heeren van Koevorden), van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend,’ De Vrije Fries 8 (1859) 294-322.
 • J. Dirks, ‘Losse stukken tot Friesland betrekkelijk, uit de nalatenschap van wijlen den Heer J. van Leeuwen,’ De Vrije Fries 8 (1859) 323-336 & 444-448.
 • W. Eekhoff, ‘Voorlezing over het leven van Jacob van Leeuwen en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland,’ De Vrije Fries 8 (1859) 337-363.
 • J.G. Ottema, ‘Over den ouden druk der Friesche Wetten of het Friesche Landregt, vermoedelijk gedrukt te Dokkum in 1466,’ De Vrije Fries 8 (1859) 364-383 .
 • J.G. Ottema, ‘Naschrift over Botte van Holdinga,’ De Vrije Fries 8 (1859) 384-387 .
 • J. van Vloten, ‘Friesche Briefwisseling van Junij tot December 1572,’ De Vrije Fries 8 (1859) 398-438 & 9 (1862) 129-176.
 • W.W. Buma, ‘Extract uit het Kerke-Boek van Wirdum, van 1555-1620, bladz. 20. Beslissing van den commissaris-generaal van Oostergo, waarbij aan Jou Jousma de vicarie te Wirdum wordt toegewezen, mits hij dezelve door een geschikt kapelaan late bedienen. Gegeven te Leeuwarden, den 18 Julij 1525,’ De Vrije Fries 8 (1859) 439-443.

Laatste online artikelen