Nummer 78 (1998)

 • Jos Bazelmans, Danny Gerrets en Arent Pol, ‘Metaaldetectie en het Friese koninkrijk. Kanttekeningen bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege Middeleeuwen,’ De Vrije Fries 78 (1998), pp. 9-48.
 • J.A. Mol, ‘It begjin fan de ridderoarders yn midsieusk Fryslân,’De Vrije Fries 78 (1998), pp. 49-56.
 • S. Zijlstra, ‘In doalhôf fan menisten. De polemyk tusken in griffoarmeerde predikant en in meniste dokter om 1660 hinne,’De Vrije Fries 78 (1998), pp. 57-76.
 • Ritske Mud, ‘Het Leeuwarder metselaars- en steenhouwersgilde in de achttiende eeuw,’ De Vrije Fries 78 (1998), pp. 77-98.
 • C. Boschma, ‘Een Friese schilder en zijn netwerk. Douwe de Hoop (1800-1830) en het portret van Benjamin Franklin,’ De Vrije Fries 78 (1998), pp. 99-112.
 • A. Feitsma, ‘Joast Halbertsma yn it ramt fan de taalkunde fan syn tiid,’De Vrije Fries 78 (1998), pp. 113-128.
 • Johan Frieswijk, ‘De suvering fan de Fryske Akademy, 1945-1947,’De Vrije Fries 78 (1998), pp. 129-162.
 • A.H. Huussen, ‘Armenzorg in Friesland; een recensie,’ De Vrije Fries 78 (1998), pp. 163-165.
 • W.A. van Es, ‘In memoriam doctor Herrius Halbertsma, Fries oudheidkundige,’ De Vrije Fries 78 (1998), pp. 167-172.
 • Yme Kuiper en Hotso Spanninga, ‘Voor Vaderland en Oranje – een Fries edelman in een tijd van overgang. Het levensverhaal van Willem Hendrik baron van Heemstra (1779-1826),’ De Vrije Fries 78 (1998), pp. 173-204.
 • J.M. Bos en G.J. de Langen (red.), ‘Archeologische kroniek van Friesland over 1997,’ De Vrije Fries 78 (1998), pp. 205-232.

Laatste online artikelen