Nummer 59 (1979)

  • Peter Karstkarel, ‘De Holder, hoogtepunt in de grafische vormgeving in de eerste helft der 20ste eeuw in Friesland,’ De Vrije Fries59 (1979), pp. 5-18.
  • J.J. Kalma, ‘Een bezoek aan de oude bibliotheek van het Fries Genootschap,’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 19-23.
  • J. van Gent, ‘Collecties en collectievorming. Beleidsbeïnvloedende gevolgen van een bewaarfunctie,’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 24-29.
  • D.W. Kok, ‘Eat oer dr. J. Reitsma as dûmny fan Koaten,’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 30-37.
  • J.J. Kalma, ‘Predikant, magistraat en drukwerk,’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 38-48.
  • H.J. Prakke Het Fries Grafisch Museum,’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 49-64.
  • M. Engels,’ Erasmiana in de Franeker Academiebibliotheek,’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 65-72.
  • W. Dolk, ‘Het boek in de Leeuwarder patentregisters,’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 73-92; vol. 60 (1980), pp. 103-108.
  • Ph.H. Breuker, ‘Fryske almenakken foar 1850 (II),’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 93-107.
  • A.J. Wijnsma, J.H. Zoon, P. Wiersma, A. Bokma, P. Hemminga, K. Sikkema, J.M. Ypma, Freark Dam, S.J. van der Molen, H. Kingmans, S. ten Hoeve, H.J. Zijlstra en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland in 1978,’ De Vrije Fries 59 (1979), pp. 108-166.

Laatste online artikelen