Nummer 56 (1976)

  • Regn. Steensma, ‘Hoe belibje wy as Friezen ús monuminten en hwat dogge wy der mei?,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 5-18.
  • J.J. Kalma, ‘t Gaat al, helaas! den kreeften-gang… Over de achtergronden van het ‘vandalisme’ in de Leeuwarder Grote kerk,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 19-30.
  • J.R.G. Schuur, ‘Een vergeten aspect van een oud probleem. De betekenis van de naam ‘Camminghehunderi’,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 31-41.
  • K. de Vries, ‘De recesboeken van Sneek (1490-1517),’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 42-48.
  • S. ten Hoeve, Jacob Sijdses Bruinsma, meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 49-61.
  • F. Dam, ‘De memoires fan Klaas de Jong. Egodokumint ut Kanada,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 62-70.
  • J. A. Mulder, ‘De Engelenvaart,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 71-84.
  • W. Dolk, ‘De Bolswarder kamers te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 85-92.
  • G. Elzinga, ‘Het Fries Munt- en Penningkabinet,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 93-115.
  • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, Freark Dam, Regn. Steensma, J.F. Stallinga, H.J. Zijlstra, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland in 1975,’ De Vrije Fries 56 (1976), pp. 116-134.

Laatste online artikelen