Nummer 50 (1970)

  • K. de Vries, ”Frij en Frysk’. In midsieusk biedwurd,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 3-6.
  • J.J. Kalma, ‘Vrijheidsbomen in Friesland,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 7-13.
  • S. Sybrandy, ‘Erasmuslektuer yn Fryslân oant 1700,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 14-22.
  • W.T. Keune, ‘De vestingwerken van Dokkum,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 23-27.
  • J.J. Kalma, ‘As twa kibje hawwe se beide skuld,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 28-32.
  • J.H. Leopold, ‘De Leeuwarder uurwerkmakers en hun werk in het Fries Museum,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 33-48.
  • J. Visser, ‘Regeerders en bestuurders van Friesland,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 49-60.
  • S.J. van der Molen, ‘In Amelander binnenhuisjes,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 61-72.
  • R. Steensma, ‘De tsjerke fan Raerd (Raerderhim) nou en eartiids,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 73-82.
  • G. Elzinga, C. Boschma, H. Kingmans, G.G. Faber-Hornstra, D.A. Tamminga, K. Sikkema, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland in 1969,’ De Vrije Fries 50 (1970), pp. 83-99.

Laatste online artikelen