Nummer 3 (1844)

 • C. Leemans, ‘Grafsteen van eenen Frieschen ruiter, gevonden in Engeland,’ De Vrije Fries 3 (1844) 1-20.
 • J. Dirks, ‘Bijdrage tot de penningkunde van Friesland. No. l, 2,’ De Vrije Fries 3 (1844) 21-66 .
 • M. de Haan, Hettema, ‘Overzicht over de Rune-literatuur,’ De Vrije Fries 3 (1844) 67-102 .
 • J. Dirks, ‘Bladvulling,’ De Vrije Fries 3 (1844) 103-104 .
 • J.G. Ottema, ‘Verslag over eenige handschriften der Chronijk van Worp van Thabor,’ De Vrije Fries 3 (1844) 105-149.
 • J. van Leeuwen, ‘Request van Saepck van Donia, 1524,’ De Vrije Fries 3 (1844) 150-157 .
 • A. Telting, ‘Iets over de grammaticale beoefening der Friesche taal in haren geheelen omvang,’ De Vrije Fries 3 (1844) 158-192 .
 • M. de Haan Hettema, ‘Naschrift,’ De Vrije Fries 3 (1844) 193 .
 • [Gijsbert Japicks], ‘Sjolle Kramer en Tetjen,’ De Vrije Fries 3 (1844) 194-199 .
 • R. Posthumus, ‘Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwijzen en spreekwoorden (vervolg),’ De Vrije Fries 3 (1844) 200-218.
 • J. van Leeuwen, ‘Accurata descriptio perigrinationis in Terram Sanctam (Bedevaert nae dat H. Landt, door H. van Martena en anderen),’ De Vrije Fries 3 (1844) 219-276.
 • J. van Leeuwen, ‘Herinnering aan Sicco van Goslinga, als Krijgs- en Staatsman,’ De Vrije Fries 3 (1844) 277-314.
 • J. Dirks, ‘Iets over de verschillende uitgaven der Frisia van Martinus Hamconius,’ De Vrije Fries 3 (1844) 315-331.
 • M. de Haan Hettema, ‘Verthoninge der Coninghen, Bisschoppen, Princen, Potestaten, Heeren ende Graven van Vrieslant, met de gedenckweerdichste saecken van haer, soo buiten als binnen slants gedaen, van aenbegin tot den jaere MDCXVII, door Martinum Hamconium,’ De Vrije Fries 3 (1844) 332-410. (Zie ook: J. Dirks in nr. 6, 300-304.)
 • J. Dirks, ‘De Graftombe van Viglius ab Aytta, in de St. Bavo kerk te Gent, en zijne betrekking tot deze kerk,’ De Vrije Fries 3 (1844) 411-420.
 • J. Dirks, ‘Giftbrief van keizer Karel V, aan Viglius ab Aytta, l maart 1544’, 3 (1844) 421-437.

Laatste online artikelen