Nummer 2 (1842)

 • A. Telting, ‘Angel-Saksische bezweringsformulieren,’ De Vrije Fries 2 (1842) 1-9.
 • W. Eekhoff, ‘Verkort verslag aan het Provinciaal Friesch Genootschap, wegens gevondene geschiedkundige stukken, op twee wetenschappelijke reizen door ons vaderland,’ De Vrije Fries 2 (1842) 10-23.
 • W. Eekhoff, ‘Afschriften van de Friesche charters, door den Heer W. Eekhoff, in het Archief der stad Utrecht, gekopijeerd, met afbeelding van derzelver zegels’ en ‘Iets, betrekkelijk de hiernevens afgebeelde zegels, behoorende bij de charters hierboven medegedeeld,’ De Vrije Fries 2 (1842) 24-36.
 • J.G. van Blom, ‘Proeve van het harmonische in de Friesche dichtkunst’, De Vrije Fries 2 (1842) 37-57.
 • Finn Magnussen, ‘Over de dagverdeeling der oude Scandinaviërs,’ De Vrije Fries 2 (1842) 58-92 .
 • R. Posthumus, ‘Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwijzen en spreekwoorden (vervolg),’ De Vrije Fries 2 (1842) 93-116.
 • M. de Haan Hettema, ‘Chronijkje van Friesland,’ De Vrije Fries 2 (1842) 117-130.
 • M. de Haan Hettema en A. van Halmael, ‘De kerk te Terkaple van binnen, den 3 September 1840 opgenomen,’ De Vrije Fries 2 (1842) 130-134.
 • J. Dirks, ‘Noord-Nederland en de kruistogten. Schetsen van het aandeel der Noord-Nederlanders en, in het bijzonder, der Friezen aan dezelven, volgens de berigten van ooggetuigen en tijdgenooten,’ De Vrije Fries 2 (1842) 135-214, 221-328.
 • J.G. Ottema, ‘Beschrijving van een zeldzaam voorkomend werkje van Johannes Bogerman, predikant te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 2 (1842) 215-220.
 • Daam Fockema, ‘Bijdrage over den geschiedschrijver Cornelius Tacitus,’ De Vrije Fries 2 (1842) 332-341 .
 • J. van Leeuwen, ‘Iets over Johan Maurits van Nassau,’ De Vrije Fries 2 (1842) 342-346.
 • J. Dirks, ‘Bladvulling,’ De Vrije Fries 2 (1842) 347-348.
 • U.A. Evertsz, ‘Verslag omtrent drie handschriften, aangekocht uit de boekverzameling van wijlen den Hoogleraar Van Eerde, en thans bij het Provinciaal Friesch Genootschap berustende,’ De Vrije Fries 2 (1842) 349-412.
 • J.G. Ottema, ‘Over het leven van Suffridus Petrus Leovardiensis,’ De Vrije Fries 2 (1842) 413-471 .
 • W. Eekhoff, ‘Scholae Leovardiensis, s. Collegii Nationalis Collegarum Leovardiensium, in inclyta academia Franequerana, leges,’ De Vrije Fries 2 (1842) 472-475.

Laatste online artikelen