S1990-026 01 lyts websiteWie het werk van Joost Hiddes Halbertsma wil begrijpen, moet zich verdiepen in de romantiek. Deze taalgeleerde was immers ten diepste een romanticus: de authentieke Friese cultuur zag hij belichaamd in de oude Friese adel, vandaar zijn vriendschappen met jonker Idzert Aebinga van Humalda, jonkheer Willem Anne van Haren én Maurits Pico Diederik baron van Sytzama.

Ik wil dit nummer hebben