(23ste jiergong, nr.4, july/augustus 2017) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Oant fier bûten de lânsgrinzen sprekt Margaretha Zelle, benammen bekend as Mata Hari, bot de ferbylding: Frânske boeken, Dútske, Amerikaanske, in telefyzjesearje troch de BBC; it kin net op. Net sa frjemd dus, dat it Fries Museum dizze hjerst in bysûndere útstalling oan har wijt. Doeke Sijens ûndersiket it libben fan de berne Ljouwerter frou om derachter te kommen wat der no sa spesjaal oan is. Dat smyt in soad eigenskippen op: Mata Hari wie in fantaste, in lúkse prostituee, in minne spionne, in matige keunstneresse, dy't yn har ferlet fan aventoer en lúkse hieltyd har biografy op 'e nij útfûn en sadwaande in web fan riedsels en mytes breide. De achtergrûn fan de Earste Wrâldoarloch heakke dêr grutte dramatyk oan ta.

 

Lês mear...

(23ste jiergong, nr.3, maaie/juny 2017) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).Fryslan mei juni 2017-1-cover website

De bysûndere geology fan Fryslân is de oarsaak fan 'ivige' diskusje yn de behearsking fan it oerflaktewetter. Om yn it suden en Lege Midden buorkje te kinnen, moat hieltyd hurder pompt wurde en dêrtroch sakket de boaiem ek hieltyd. Dat kostet jild, in hiel soad jild. En it kostet lânskip. De bou fan it Woudagemaal by Teakesyl is de tastberste utering fan de boerestriid tsjin wetteroerlêst. In histoarysk oersjoch fan Karel Gildemacher.

Lês mear...

(23ste jiergong, nr.2, maart/april 2017) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).Fryslan maart arpil 2017-1-cover website

Hoe’t de Nederlânske justysje begjin 18de iuw funksjonearre is moai te sjen yn de kwestjes oangeande ‘draaideurcrimineel’ Jaco Muller. Jaco, syn heit ferdwûn ergens op in slachfjild yn East-Europa, kaam yn Dokkum telâne, mei syn mem, dy’t ûnderweis in nije keardel fûn hie. Dy makke mei syn team fan freonen en kunde fan kollektearjen in slûchslimme wize fan oplichten. Mei Jaco waard it almar slimmer oant er op 6 augustus 1718 op it skavot foar it stedhûs op de Dam yn Amsterdam rêdbraakt waard.

Lês mear...

Fryslan jan feb 2017-1-cove webside(23ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2017) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Hoopfol gluorke it beloofde lân Amearika foar har dy’t oerlevere wienen oan saken as in mislearre rispinge en sykten, religieuze twingerij en politike ûnmûngens. Sake Kooistra stiet symboal foar tûzenen Friezen dy’t in better libben sochten troch radikaal mei it âlde te brekken. Wim van de Giesen hat syn libben krekt neisocht en beskriuwt in rige fan drama’s: net elke lânferhuzer berikte it paradys.

Lês mear...

Fryslan nov dec 2016(22ste jiergong, nr.6, novimber/desimber 2016)  Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

In wol wat socht foarfal wie yn 2016 oanlieding foar in nije Gysbert Japiks-betinking, reden foar Doeke Sijens om him ôf te freegjen wêr’t dochs dy oanhâldende oanbidding fan in net iens sa geweldige skriuwer op rêst.

 

Lês mear...