July 2011
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

It is mar goed dat it ferneamde brûnzen byld fan ús mem yn Ljouwert op in sokkel stiet, dan liket dizze oer-Fryske ko noch in bytsje ymposant. Se is eins mar in lytskenien. Sok praat moast begjin jierren fyftich, doe't oer de foarm fan it byld neitocht waard, net hawwe. De makker, de Ljouwerter keunstner Gerhardus Adema, waard by wize fan sprekken gek fan de bemuoisucht fan foaroansteande feefokkers: gjin detail ûntkaam oan har oandacht en hieltyd rûnen se de keunstner mei nije easken foar de fuotten.

Lês mear...

Maaie 2011
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

In opfallend, âld keunstwurk út de Koninklijke Bibliotheek siert it maaie-nûmer fan Fryslân. De makker fan de gûasje yn it liber amicorum fan Juw van Harinxma út 1625 soe wol nuver opsjen as er syn wurk weromsjocht op in tydskriftomslach mei as tema-titel "Seks".

No dekt dizze titel net hielendal de lading, om yn terminology te bliuwen. De measte artikelen geane mear oer de morele opfettingen: oer wat mocht en wat net. Oer wat nettsjinsteande dien waard en wat neilitten waard. Net folle ûnderwerpen hâlde de minske sa dwaande as seksualiteit, mar der frij oer prate: no nee.

Lês mear...

Maart 2011
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

De maartedysje fan Fryslân giet oer wetteroerlêst. Dat is in "ivich" aktueel tema yn Fryslân. Gean mar nei: it langste stik bûtengrins is wetter, oant de oanlis fan de Ofslútdyk (eins 'Ofslútdaam') sâlt wetter. En dan hat de Fryske boaiem ek noch in ûnhandich reliëf. Der is wat ôfbodde om it wettermeunster te betwingen. En noch altyd hâldt it tema 'It wetter komt' dy Friezen dwaande.

Lês mear...

Jannewaris 2011
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Dit nûmer fan Fryslân hat in tema dat hjoed-de-dei in soad minsken oansprekt: drank, en dan benammen misbrûk dêrfan. De artikelen binne histoarysk, net allinne omdat Fryslân in histoarysk blêd is, mar ek troch it folslein oare karakter fan it drankprobleem yn benammen de 19de iuw, ferlike mei no.

Lês mear...

Novimber 2010
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Us foarâlden wienen lang net sa deeglik as wy tinke. Spil- en spekulaasjesucht wienen ûndeugden dy't ûnder de gegoede Nederlanners rom ferspraat wienen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in ideële ynstelling, begûn yn de 19de iuw mei it propagearjen fan it sparjen en rjochte dêrfoar sparbanken op. Neffens har oertsjûging soe sunich wêze de arbeidersbefolking selsbewust en ûnôfhinklik meitsje. Dat slagge goed: yn oardel iuw waarden de Nederlanners in hiel sunich folkje.

Lês mear...