21ste jiergong, nr 5, septimber/oktober 2015
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Tusken april en augustus 1915 luts de Dútske besetter fan België in 350 kilometer lang triedstek, ûnder 2.000 Volt spanning, lâns de grins mei Nederlân. Dizze 'Doodendraad' sit net mear yn ús ûnthâld. 'Den draad' hat lykwols ek Fryske libbens koste; dêroer yn dizze Fryslân in ferslach fan Kees Bangma.
Gjin momint fan ferfeling yn it libben fan Rintsje Sybesma. Dizze feedokter spile in promininte rol yn de Fryske beweging. Doeke Sijens beskriuwt him as in romantikus, in yntellektueel waans Fryske passy syn politike kompas yn de oarloch yn disoarder brocht.
Adam Westerman stie begjin 17de iuw op de kânsel yn Warkum. Hy skreau (Groote) Christelycke Zee-vaert, ien fan de meast lêzen Fryske publikaasjes út de 17de iuw. Oer him giet it artikel fan syn fiere opfolger as dûmny, Jan Dirk Wassenaar. En Aly van der Mark oer it sneue ein fan de universiteitshortus Frjentsjer.

(21ste jiergong, nr.4, july/augustus 2015)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Op 20 juny 1789 begjint de Frânske Revolúsje dy't foar hiel Europa, en dus ek Fryslân, grutte gefolgen ha sil. Uteinlik docht bliken dat maatskippij en oerheden skoksgewiis in nij tiidrek ynkatapultearre binne, mar ûnderwilens wienen de ferskrikkingen fan de napoleontyske oarloggen dy't Europa yn earmoed stoarten. Fryslân krijt dêr syn part fan, en ûntkomt likegoed net oan de konskripsje, de tsjinstplicht.

Lês mear...

(21ste jiergong, nr.3, maaie/juny 2015)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

It is 250 jier lyn dat Maria Louise, lângrevinne fan Hessen-Kassel (1688-1765), yn Ljouwert stoar. Nei har houlik mei Johan Willem Friso, de Prins fan Oranje, mocht sy har Prinses fan Oranje neame. Maria Louise, sûnt de 19de iuw oantsjut as Marijke Meu, wie al jong widdo; har man ferdronk yn 1711 yn it Hollandsch Diep. Har iennige soan waard yn 1747 ûnder de namme Willem IV erfstedhâlder yn alle gewesten fan de Republyk fan de Feriene Nederlannen.

Lês mear...

(21ste jiergong, nr.2, maart/april 2015)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

De âldste films dy't yn Fryslân makke binne, datearje út de jierren tsien fan de foarige iuw. It binne losse peareltsjes en skrille kontrasten mei de stream technysk perfekte digitale bylden fan no. It bewarjen, konservearjen en ûntsluten is in moaie taak fan it Fries Film Archief. Entûsjastelingen út it Fries Film Circuit stienen yn de jierren tachtich oan de basis fan it FFA mei it beskriuwen fan wat oan films de muoite fan it bewarjen wurdich wie.

Lês mear...

(21ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2015)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Hendrik Straat: om de safolle jier stiet er wer eefkes yn de belangstelling en dat feroaret net om't hy de sjirurch wie dy't yn 1954 de Siameeske twilling Tjitske en Folkje út Mûnein suksesfol skiede. De operaasjekeamer wie fol mei filmmakkers en hyt fanwege har lampen. Dat wie noch it dreechste fan de yngreep, sa fertelde de dokter de manmachtich opkommen parse. Straat bleau der kalm ûnder. Hy hâlde ôfstân en bleau deftich en formalistysk, faaks in ynstrumint om ôfstân te hâlden ta syn pasjinten.

Lês mear...