(21ste jiergong, nr.2, maart/april 2015)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

De âldste films dy't yn Fryslân makke binne, datearje út de jierren tsien fan de foarige iuw. It binne losse peareltsjes en skrille kontrasten mei de stream technysk perfekte digitale bylden fan no. It bewarjen, konservearjen en ûntsluten is in moaie taak fan it Fries Film Archief. Entûsjastelingen út it Fries Film Circuit stienen yn de jierren tachtich oan de basis fan it FFA mei it beskriuwen fan wat oan films de muoite fan it bewarjen wurdich wie.

Lês mear...

(21ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2015)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Hendrik Straat: om de safolle jier stiet er wer eefkes yn de belangstelling en dat feroaret net om't hy de sjirurch wie dy't yn 1954 de Siameeske twilling Tjitske en Folkje út Mûnein suksesfol skiede. De operaasjekeamer wie fol mei filmmakkers en hyt fanwege har lampen. Dat wie noch it dreechste fan de yngreep, sa fertelde de dokter de manmachtich opkommen parse. Straat bleau der kalm ûnder. Hy hâlde ôfstân en bleau deftich en formalistysk, faaks in ynstrumint om ôfstân te hâlden ta syn pasjinten.

Lês mear...

(20ste jiergong, nr.6, novimber/desimber 2014)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

By it begjin fan de ûntdekkingsreizen fan Nederlanners, ein 16de iuw, wie al gau dúdlik watfoar ôfgryslike winsten behelle wurde koenen mei produkten dy't Azië wol fuortbrocht en dy't wy, benammen op tafel, bot misten. Mar de tocht nei de East wie lang en gefaarlik. Doe't elkenien derfan oertsjûge wie dat de ierde yndie rûn wêze moast, betochten tûke lju datst folle rapper lâns de noardrûte koest as hielendal om Kaap de Goede Hoop. It hiele lân wie al gau yn de besnijing fan dizze saneamde Noardpassaazje. Mar inkele djoere proeven letter bliek dit paad ûnbegeanber, want tefolle iis. Dochs hellen de pioniers profyt út har gefaarlike syktocht.

Lês mear...

(20ste jiergong, nr.5, septimber/oktober 2014)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Deistige saken wurde gau sleur: we steane der te min by stil, meitsje der bygelyks noait foto’s fan, en beskriuwe se likemin. Histoarysk ûndersyk wurdt der lokkigernôch hieltyd mear nei dien want ‘Alledaagse geschiedenis’ is populêr. Yn dizze Fryslân giet it om wat allegear op tafel kaam yn Fryske húshâldingen, benammen op de enoarme feroaringen yn it lêste kwart fan de 18de iuw en de earste helte fan de 19de iuw.

Lês mear...

(20ste jiergong, nr.4, july/augustus 2014)
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Jacob van Lennep, dochs wol wat wend, kaam hast wurden tekoart om yn 1823 de pracht te beskriuwen dy't foar syn fuotten lei doe't er ûnder Riis oan de râne fan de Sudersee stie: 'Maar hemel! Als ’t heuvelpad en ’t dennenwoud verdwijnen, maakt ons een betoverend toneel zeer opgetogen. Wat zien we aan onze voet en over ’t koren verschijnen? (..) ’t Zijn, schone Zuiderzee, uw witbeschuimde wateren, die, schromend leed te doen aan zo een oord, de kusten groeten, en met zacht en vreedzaam klateren op ’t zandgruis breken dat zij voeren aan hun boord.’

 

Lês mear...