Cover-350-bij-420(23ste jiergong, nr.5, septimber/oktober 2017) 
Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Sa yntinsyf oft de betinking fan Luther syn stellingen yn Dútslân fierd wurdt, sa frij ûnferskillich bart dat yn Fryslân. It liket op de stadige protestantisearring dy’t ús kontreien yn de 16de iuw ûndergie. Begien katolyk wie de Fries net, yn it begjin fan de 16de iuw, en kennis fan wat Luther c.s. aanrjochten, kaam mar fragmintarysk binnen. Oant de Opstân yn alle heftichheid útbrekt (tsjin 1580) en de ûnôfhinklikheidsstriid ek by ús it leauwe yn de macht krijt, skarrelet it Fryske sielelibben rêstich hieltyd fierder fuort fan de katolike memmetsjerke, net bot dwers sitten troch tsjerklik of bestjoerlik gesach dat oars wol.

Lês mear...

(23ste jiergong, nr.4, july/augustus 2017) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Oant fier bûten de lânsgrinzen sprekt Margaretha Zelle, benammen bekend as Mata Hari, bot de ferbylding: Frânske boeken, Dútske, Amerikaanske, in telefyzjesearje troch de BBC; it kin net op. Net sa frjemd dus, dat it Fries Museum dizze hjerst in bysûndere útstalling oan har wijt. Doeke Sijens ûndersiket it libben fan de berne Ljouwerter frou om derachter te kommen wat der no sa spesjaal oan is. Dat smyt in soad eigenskippen op: Mata Hari wie in fantaste, in lúkse prostituee, in minne spionne, in matige keunstneresse, dy't yn har ferlet fan aventoer en lúkse hieltyd har biografy op 'e nij útfûn en sadwaande in web fan riedsels en mytes breide. De achtergrûn fan de Earste Wrâldoarloch heakke dêr grutte dramatyk oan ta.

 

Lês mear...

(23ste jiergong, nr.3, maaie/juny 2017) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.Fryslan mei juni 2017-1-cover website

De bysûndere geology fan Fryslân is de oarsaak fan 'ivige' diskusje yn de behearsking fan it oerflaktewetter. Om yn it suden en Lege Midden buorkje te kinnen, moat hieltyd hurder pompt wurde en dêrtroch sakket de boaiem ek hieltyd. Dat kostet jild, in hiel soad jild. En it kostet lânskip. De bou fan it Woudagemaal by Teakesyl is de tastberste utering fan de boerestriid tsjin wetteroerlêst. In histoarysk oersjoch fan Karel Gildemacher.

Lês mear...

(23ste jiergong, nr.2, maart/april 2017) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.Fryslan maart arpil 2017-1-cover website

Hoe’t de Nederlânske justysje begjin 18de iuw funksjonearre is moai te sjen yn de kwestjes oangeande ‘draaideurcrimineel’ Jaco Muller. Jaco, syn heit ferdwûn ergens op in slachfjild yn East-Europa, kaam yn Dokkum telâne, mei syn mem, dy’t ûnderweis in nije keardel fûn hie. Dy makke mei syn team fan freonen en kunde fan kollektearjen in slûchslimme wize fan oplichten. Mei Jaco waard it almar slimmer oant er op 6 augustus 1718 op it skavot foar it stedhûs op de Dam yn Amsterdam rêdbraakt waard.

Lês mear...

Fryslan jan feb 2017-1-cove webside(23ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2017) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Hoopfol gluorke it beloofde lân Amearika foar har dy’t oerlevere wienen oan saken as in mislearre rispinge en sykten, religieuze twingerij en politike ûnmûngens. Sake Kooistra stiet symboal foar tûzenen Friezen dy’t in better libben sochten troch radikaal mei it âlde te brekken. Wim van de Giesen hat syn libben krekt neisocht en beskriuwt in rige fan drama’s: net elke lânferhuzer berikte it paradys.

Lês mear...