De Vrije FriesIt wittenskiplik jierboek De Vrije Fries (sûnt 1839) wurdt útjûn troch it Frysk Genoatskip yn gearwurking mei de Fryske Akademy.

De ynhâld bestiet út wittenskiplike artikels en mear essayistyske bydragen op it mêd fan de Fryske skiednis, keunst, literatuer en argeology. As it mooglik is wurdt de Fryske stof yn in bredere kontekst behannele.

Kopij is altyd wolkom! Kontakt de redaksje.

Foarbylden artikels yn De Vrije Fries.