IB01004006 websiteDûmny Joast Halbertsma geniete in status as fantasyrike âldheidkundige, folkskundige en benammen kundich gelearde op literêr mêd. De kulturele skiednis fan Fryslân is sterk troch him kleure, mar hoefolle ynfloed hie Joast Hiddes Halbertsma werklik op de skiednis fan Fryslân en hoe is syn omgong mei de Fryske skiednis te typearjen?

Ik wol dit nûmer hawwe