S1990-026 01 lyts websiteWa’t it wurk fan Joast Hiddes Halbertsma begripe wol, moat him ferdjipje yn de romantyk. Dizze taalgelearde wie ommers yn wêzen in romantikus: de autentike Fryske kultuer seach er belicheme yn de âlde Fryske adel, fandêr syn freonskippen mei jonker Idzert Aebinga van Humalda, jonker Willem Anne van Haren en Maurits Pico Diderik baron van Sytzama.

Ik wol dit nûmer hawwe