PL00272 01 lyts websiteElk Frysk doarp hat wol in strjitte dy’t nei Joast of Eeltsje Halbertsma neamd is: de adoraasje foar de bruorren hâldt al twahûndert jier oan. Sûnder de Halbertsma’s gjin Fryske literatuer en gjin Fryske Beweging, sa is de gedachte by dizze earbewizen. Net earder as doe’t de Fryske literatuer loskaam fan de Fryske taalstriid, raande de ynfloed fan de Rimen en Teltsjes fuort.

Ik wol dit nûmer hawwe