4Anna Maria van Schurman is de bekendste Nederlânske froulike gelearde yn de 17de iuw. Se bestudearre ferskillende easterske talen, it Latyn koe se troch en troch. Anna Maria har Lân fan Latyn wie lykwols wol in oar lân as dat fan har kollega-humanisten. Dêrby kaam: Anna Maria die noait wat heal.

Ik wol dit nûmer hawwe