3Latyn wie de mienskiplike taal fan de universiteiten, dus ek dy fan Frjentsjer. Kolleezjes waarden yn it Latyn jûn, alle wichtige boeken wienen yn dy taal. Dêrtroch koenen bygelyks bûtenlânske studinten maklik oanskowe. De deade taal ferbûn de gelearde wrâld. Hoe gie dat yn praktyk en wat feroarsake de ûndergong fan Latyn? 

Ik wol dit nûmer hawwe