1Doe’t it akademyske libben yn de Republyk yn de 17de iuw ta bloei kaam, hie ‘Frjentsjer’ in stevige status, want it wie de op ien nei âldste universiteit fan it lân. En âlderdom betsjutte wat yn dy dagen. Mar wat hâlde dy rang yn? Wie Frjentsjer dêrmei ek de op ien nei belangrykste universiteit fan de Noardlike Nederlannen?

Ik wol dit nûmer hawwe