egge1 websiteIt idee dat op de Grinzer klaai altyd grutte pleatsen stien hawwe, blykt net wier te wêzen. Net earder as yn de rin fan de 17de iuw dûke se op en hjitte dan Fryske skuorren. It wiene byldbepalende feroaringen, want de Grinzer skuorren wiene folle leger, sels leger as it foarhûs.

Ik wol dit nûmer hawwe