theo2 websiteHoe sille wy de kommende jierren in lânskip foarmjaan, dêr’t minske, natuer en ekonomy wer mei elkoar yn balâns yn komme? Watfoar strategyen binne nedich? En wa nimt it foartou dêrby? Op dy fragen binne no noch gjin ûndubelsinnige antwurden te jaan, hoewolt’t der hurd oan wurke wurdt.

Ik wol dit nûmer hawwe