SFA002002757 websiteOars as tocht hawwe de nije 20ste-iuwske pleatstypes yn Fryslân de heaberch net oerstallich makke. De heaberch blykt oant fier yn de 20ste iuw in agraryske funksje te ferfoljen en hat hjir en dêr noch altyd besteansrjocht op it boerehiem. 

Ik wol dit nûmer hawwe