fig 41 pleats met stal websiteIt Frysk Lânboumuseum hat in nij plak krigen yn de saneamde W.C. de Groot-pleats yn Goutum. In ryksmonumintale pleats yn de earmsholte fan de Overijsselselaan en it Van Harinxmakanaal. In pleats mei in bysûndere ûntsteansskiednis en in treflik ûnderkommen foar it museum.

Ik wol dit nûmer hawwe