Henry-Goudsmit-voor-webYn Menaam is in Joadske man begroeven op it protestantske hôf: Hans Goudsmit (1921-1944). Hy waard op 19 novimber 1944 flakby it doarp deasketten, tagelyk mei twa oare detinearden út de finzenis fan Ljouwert. Se moasten boetsje foar in fersetsdie fan oaren: it struien fan kopspikers op de Ryksstrjitwei tusken Ljouwert en Harns. Wa wie Hans Goudsmit en hoe is er hjir telâne kommen? In speurtocht troch argiven, fan Menaam oant Washington.

Ik wol dit nûmer hawwe