1785 27764 websiteNet elkenien wie like optein oer syn sjongkeunst, mar foar wa’t ea in optreden fan him meimakke hat, wie it wol in memorabel barren. Foar al dy minsken is Jan de Roos (1897-1979) folle mear as in lietsjesjonger. Alles oan him wie opfallend: syn galmjende lûd, mar ek de massa medaljes dy’t er op syn jas spjelde hie. Syn grêf yn Oerterp leit der yn alle gefallen kreas by.

Ik wol dit nûmer hawwe