kinderenTeatse Holtrop syn fassinaasje mei de dea sil te krijen hawwe mei de iere dea fan twa fan syn susters, de oanstriid om mear slokjes achteroer slaan as by in ûnderwizer heart, ferklearret Doeke Sijens út syn bleu wêzen. Mar syn taalkennis, benammen fan it Frysk, is by fersin fergetten rekke. 

Ik wol dit nûmer hawwe