werenfriduskerkFan 1965 oant 1980 tsjinne pastoar J.H. Janning yn Warkum, dy’t benammen bekend stie as keunstskilder en kolleksjoneur fan tsjerklike keunst. Sa kocht er yn Amsterdam brânskildere ruten fan Luther en Bach en pleatste dy yn de Sint-Werenfridustsjerke fan Warkum. Letter die bliken dat se Zwingli en professor Hugenholtz foarstelden.

Ik ol dit nûmer hawwe

Ik wol dit nûmer hawwe