AKL005779In iuw lyn ferstoar Sybe Kornelis Bakker, in ‘foaroanman’ fan De Blijde Wereld, in reade dûmny dus. Hy wie paadsljochter foar kristenen yn de SDAP, foar it brûken fan de Fryske taal yn de tsjerke en foar dûmnys yn it leger. Portret fan in Fries dy’t dûmny, sosjalist en militêr yn ien wie.

Ik wol dit nûmer hawwe