FSM1898 wie in goed Pander-jier. Pier Pander fan Drachten makke in spesjale munt by de ynhuldiging fan keninginne Wilhelmina yn de Nieuwe Kerk yn Amsterdam, dêr’t de stoffearring fersoarge waard troch de firma H. Pander út Den Haag. En Klaas Pander waard mei de Haarlemsche Hockey en Bandy Club Nederlânsk hockeykampioen. Pier, Klaas, en de Haachske Panders: se binne dwers troch Nederlân famylje -út Blokzijl wei. 

Ik wol dit nûmer hawwe