ottemaFryslân liet net folle hiel fan steedhâlderlik erfgoed, mar it treppehûs fan it paleis yn Ljouwert, no in hotel, is in prachtich foarbyld. Brieven fan de ferneamde ûntwerper Daniël Marot oan Johan Willem Friso en syn mem Henriëtte Amalia fertelle de ûntsteansskiednis. Dúdlik wurdt dat Marot in treppehûs makke dat er 'pas la moindre pièce de la maison' neamde: 'net de minste romte fan it hûs'.

Ik wol dit nûmer hawwe