ottemaDe namme Nanne Ottema docht foaral tinken oan in wiere samler en pas as yn lettere ynstânsje oan ynterieur. Dat stimpel is net hielendal mei terjochte: Ottema wie yn earste ynstânsje ynteressearre yn Fryske folkskeunst. As bestjoerslid fan it Frysk Genoatskip wie er in spin yn it web fan erfgoedbehâld, en kocht in soad oan. Dat gie net inkeld om losse objekten, mar ek winkel- , wurkpleats- en keamerynrjochtingen en -betimmeringen dy’t mei sloop bedrige waarden.

Ik wol dit nûmer hawwe